Skratky predmetov
.. I. stupeň .. .II. stupeň . .
SJL Slovenský jazyk a literatúra SJL Slovenský jazyk a literatúra VYV Výtvarná výchova
ANJ Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk HUV Hudobná výchova
MAT Matematika NEJ Nemecký jazyk PNV Pracovná výchova
IFV Informatická výchova OBN Občianska náuka SEE Svet práce
INF Informatika INF Informatika THD Technika
PDA Prírodoveda MAT Matematika VUM Výchova umením
PVO Prvouka FYZ Fyzika TSV Telesná a športová výchova
VLA Vlastiveda GEG Geografia
PVC Pracovné vyučovanie CHE Chémia
TEV Telesná výchova BIO Biológia ETV Etická výchova
TSV Telesná a športová výchova DEJ Dejepis NBV Náboženská výchova
VYV Výtvarná výchova
HUV Hudobná výchova . .
NBV Náboženská výchova . . . .
ETV Etická výchova . . . .
CSP Čítanie s porozumením

Ďalšie skratky:

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu
ENV Environmentálna výchova
PPDZ Prevencia protidrogovej závislosti
FIG Finančná gramotnosť
PK Predmetová komisia
MZ Metodické združenie

 

Výtvarná výchova