Učitelia

PEDAGOGICKÝ ZBOR v školskom roku 2017/2018:

Titul, meno a priezvisko Nástup Funkcia ..............

Mgr. Michal
BABEJ
1979 - riaditeľ školy od r. 2009

Vyučuje:

TSV

Mgr. Ivana
BJALONČIKOVÁ
2004

- výchovná poradkyňa

- koordinátorka PPDZ

- členka Rady školy

Vyučuje:

SJL, ANJ

Mgr. Radoslav
BOROVSKÝ
2009

- vedúci MZ 1. stupňa

- zdravotník školy

Vyučuje žiakov
3. ročníka,
INF

Mgr. Pavlína
DUBJELOVÁ
2017 -

Vyučuje:

SJL, GEG,
INF

Mgr. Svetlana
GERČÁKOVÁ
2018 - asistentka učiteľa
.

Martin Gurecký

Mgr. Martin
GURECKÝ
2009

- koordinátor Žiackej školskej rady

- vedúci PK spoločensko vedných predmetov

Vyučuje:

DEJ, OBN,
MAT

Mgr. Alena
HAN
AKOVIČOVÁ
1999

- správkyňa počítačovej učebne - II

Vyučuje:

ANJ, INF

Mgr. Branislav
HANISKO
2016 -

Vyučuje:

NBV


Mgr. Marta
KAČMÁROVÁ
1987

- administrátorka webovej stránky

- správkyňa počítačovej učebne - I

- koordinátorka VMR

- koordinátorka školského časopisu

- zdravotníčka školy

Vyučuje:

INF, PNV,
SEE,
MAT

Ing. Nataša
KOVALSKÁ
1992

- predsedkyňa ZO OZ

Vyučuje:

MAT, FYZ
VYV, THD,
PNV

Mgr. Andrea
KSEŇAKOVÁ
2015

- koordinátorka ENV

- správkyňa digitálnej učebne

Vyučuje:

BIO, GEG,
NEJ, INF

Mgr. Marek
KURUC
2009

- zástupca riaditeľa školy

- predseda inventárnej komisie

- zdravotník školy

Vyučuje:

TSV, INF
PNV

PaedDr. Miroslava
MALICHOVÁ
2014 - koordinátorka FIG
Vyučuje žiakov
4. ročníka.

Ing. Anna
MRÁZOVÁ
1991

- vedúca PK prírodovedných
...predmetov

- predsedkyňa Rady školy

Vyučuje:

CHE, MAT,
THD, SEE

Mgr. Dominika
MRÁZOVÁ
2013 -

Vyučuje:

SJL, HUV,
VUM, INF

Mgr. Katarína
PEŠTOVÁ
2012 - t.č. na materskej dovolenke

Vyučuje:

----

Mgr. Alena
REZNICKÁ
2005 -
Vyučuje žiakov
2. ročníka.

Mgr. Mária
REZNIČAKOVÁ
2012

- správkyňa jazykovej učebne

- vedúca školskej knižnice

Vyučuje:

ANJ, SJL

Mgr. Jana
RUSIŇÁKOVÁ
1992

- vedúca školského klubu

-

Mgr. Miroslav
SVITANA
2014 -

Vyučuje:

MAT, FYZ

Mgr. Alžbeta
TOČEKOVÁ
1983

- vedúca estetickej komisie

- koordinátorka práce
..so začlenenými žiakmi

Vyučuje žiakov
1. ročníka.
.............. .........
..............
....VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov....
....VYSVETLIVKY skratiek použitých v texte....

 

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI v školskom roku 2017/2018:


Titul, meno a priezvisko Nástup Funkcia

Katarína CIMBALISTOVÁ 2005 - upratovačka

Ján KAČUR
1998

- školník

- kurič

- údržbár

Ing. Iveta KOVALČÍKOVÁ
1990 - ekonómka školy

Mgr. Eva KUBOVOVÁ
2003

- tajomníčka školy

- bezpečnostný technik

- členka Rady školy

Anna MITUROVÁ
1998 - upratovačka

 

Róbert Mysza