Krúžky

V školskom roku 2017/18 na škole pracuje 8 záujmových útvarov.

Činnosť krúžkov začína od 1.10.2017

Názov krúžku . Vedúci krúžku Deň a čas
Miesto
I.STUPEŇ: . . . .
Futbalový krúžok

Mgr. R. Borovský
PONDELOK
13,15 - 15,15

ZŠ-Toporec

(športový
areál/budova
školy)

Tvorivé čítanie

Mgr. A. Reznická

STREDA
12,15 - 13,15

PIATOK
11,20 - 12,20

ZŠ-Toporec

(2.A)

Tvorivé dielne

PaedDr. M. Malichová

STREDA
12,10 - 13,10

ŠTVRTOK
12,10 - 13,10

ZŠ-Toporec

(4.A)

Výtvarný krúžok Mgr. A. Točeková

PONDELOK
11,15 - 12,15

STREDA
11,15 - 12,15

ZŠ-Toporec

(1.A)

II.STUPEŇ: . .
.
.
Internetový krúžok Mgr. M. Kačmárová PONDELOK
13,15 - 16,15

ZŠ-Toporec

(učebňa
informatiky)

Prírodovedný krúžok


Mgr. A. Kseňáková STREDA
13,15 - 15,15

ZŠ-Toporec

(dig.učebňa/
mimo ZŠ)

Pohybový krúžok Mgr. M. Kuruc
ŠTVRTOK
13,15 - 15,15

ZŠ-Toporec

(športový
areál/budova
školy)

Športový krúžok Mgr. M. Kuruc PIATOK
13,15 - 15,15

ZŠ-Toporec

(športový
areál/budova
školy)


Športový krúžok pre 2. stupeň