Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

Zákonný zástupca má právo:

a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotného stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

b) právo na slobodnú voľby školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

c) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona o výchove a vzdelávaní,

d) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školského zariadenia a so školským poriadkom,

e) byť informovaná o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

f) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

g) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

h) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

i) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Zákonný zástupca je povinný:

a) Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu a školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil

f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona o výchove a vzdelávaní,

g) v prípade, že sa dieťa nemôže dostaviť na vyučovanie oznámiť škole a školskému zariadeniu dôvod neprítomnosti a to bez zbytočného odkladu (do 24 hodín), za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky, nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť dieťaťa na súťažiach.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie