Hodnotenie správania a priestupkov žiakov

Opatrenia vo výchove

1) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania.

2) Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:

a) Napomenutie od triedneho učiteľa.

b) Pokarhanie od triedneho učiteľa.

c)  Pokarhanie od riaditeľa školy.

d)  Znížená známka zo správania na stupeň 2 - uspokojivé.

e)  Znížená známka zo správania na stupeň 3 - menej uspokojivé.

f)  Znížená známka zo správania na stupeň 4 - neuspokojivé.

Opatrenia budú udelené podľa závažnosti priestupkov. Hierarchia sankcií nemusí byť dodržaná.

Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní na pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

3) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

4) Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa zákona 245/2008 Z.z. § 55 ods. 6 písm c) a d) zákona sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

5) Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania a narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca a bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc a policajný zbor. (§ 58, ods.3)

6)Vychádzajúc zo všeobecných pravidiel o povinnej školskej dochádzke, sa pedagogická rada uzniesla, že jednotlivé limity pre výchovné opatrenie za neospravedlnené hodiny budú nasledovné:

-  do 6 neospravedlnených hodín /1 deň/ je udelené pokarhanie od triedneho učiteľa

-  od 7 do18   neospravedlnených hodín je  udelené pokarhanie od riaditeľa školy

-  od 19 do 48  neospravedlnených hodín je znížená známka zo správania na 2. stupeň

-  od 49 do 84 neospravedlnených hodín je znížená známka so správania na 3. stupeň

-  od 85  neospravedlnených hodín je znížená známka so správania na 4. stupeň

Pri posudzovaní príčin neospravedlnenej dochádzky do školy sa bude prihliadať aj na celkové správanie žiaka a predchádzajúce porušovania školského poriadku.

Vzhľadom k tomu, že za plnenie povinnej školskej dochádzky žiaka je zodpovedný zákonný zástupca bude v zmysle príslušných zákonných ustanovení podané aj oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky príslušným orgánom.

PRIESTUPKY žiakov a ich roztriedenie pri porušení Vnútorného poriadku školy s následným udelením výchovných opatrení na posilnenie disciplíny a zníženia stupňa zo správania.

Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pedagogickej rade školy dňa 02.09.2010 s cieľom zjednotenia hodnotenia a klasifikácie správania

predkladá

žiakom a ich zákonným zástupcom druhy priestupkov pri nedodržaní pravidiel správania Vnútorného poriadku školy počas školského roku.

P.č. Udelené výchovné opatrenie Druh, názov priestupku
1.

Zápis do klasifikačného záznamu

bežné priestupky: opakované zabúdanie učebných pomôcok, opakované vyrušovanie, úmyselné znečisťovanie prostredia, nadávky spolužiakom a neslušné vyjadrovanie, poškodzovanie školského majetku
2. Napomenutie triednym učiteľom (písomné) navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po prerokovaní na Pedagogickej rade, ide o 3-krát opakovaný bežný priestupok, podvod a vedomé klamanie učiteľa, opakované narúšanie spolužitia v triede
3.

Pokarhanie triednym učiteľom (písomné)

navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po prerokovaní na Pedagogickej rade, ide o opakované bežné priestupky ak ani po predchádzajúcom opatrení nedôjde k náprave, prejavy šikanovania spolužiakov, úmyselné vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi (bitky),6 neospravedlnených hodín
4.

Pokarhanie riaditeľom školy (písomné)

navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po prerokovaní na Pedagogickej rade, vzájomné bitky a úmyselné ubližovanie, vedomá krádež, opakované vyššie uvedené priestupky, sťažnosti na správanie žiakov na verejnosti, prínos pornografie, zistenie užívania omamných látok, od 7 do 18 neospravedlnených hodín

PRIESTUPKY ŽIAKOV, PO KTORÝCH BUDE NASLEDOVAŤ ZNÍŽENIE STUPŇA ZO SPRÁVANIA:

P.č. Znížený stupeň klasifikácie zo správania Druh, názov priestupku žiaka
5.

Znížený stupeň

zo správania 2 (uspokojivé)

Navrhuje ho triedny učiteľ po prerokovaní na pedagogickej rade a podľa potreby s rodičom žiaka

Žiak sa závažnejšie previní:

- opakovaná bitka

- sústavné napádanie spolužiakov

- úmyselné ublíženie na zdraví

- neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi

- prínos pornografie a jeho propagácia

- fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v škole

- výtržnosť na verejnosti vyšetrovaná políciou

- prínos pyrotechniky

- opakované šikanovanie spolužiakov

- opakované menej závažne previnenia vo vyšších bodoch (ak nedošlo k náprave)

- opakované sťažnosti na správanie sa žiaka na verejnosti

- záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (od 19- 48 hodín)

6.

Znížený stupeň

zo správania 3

(menej uspokojivé)

- správanie žiaka v škole i mimo nej je sústavne v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami Vnútorného poriadku školy

- záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (49 do 84 hodín)
7.

Znížený stupeň

zo správania 4

(neuspokojivé)

- žiak sústavne porušuje pravidlá správania a Vnútorný poriadok školy

- zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov

- záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (nad 85 hodín)

Napomenutie a pokarhanie sa udelí pred kolektívom triedy alebo školy. Opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu a zákonný zástupca žiaka bude o tom písomne upovedomený.

Triedny učiteľ oboznámi s týmto dokumentom žiakov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí uvedené oboznámenie potvrdia svojim podpisom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Navrhuje ho triedny učiteľ po prerokovaní na pedagogickej rade a podľa potreby s rodičom žiaka

Žiak sa závažnejšie previní:

- opakovaná bitka

- sústavné napádanie spolužiakov

- úmyselné ublíženie na zdraví

- neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi

- prínos pornografie a jeho propagácia

- fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v škole

- výtržnosť na verejnosti vyšetrovaná políciou

- prínos pyrotechniky

- opakované šikanovanie spolužiakov

- opakované menej závažne previnenia vo vyšších bodoch /ak nedošlo k náprave/

- opakované sťažnosti na správanie sa žiaka na verejnosti

záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (/od 19- 48 hodín)
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie