BOZP žiakov, ochrana pred sociálno-patologickými javmi

Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre žiakov

Žiaci sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) povinní:

- zúčastňovať sa školení, poučení, výcvikov uskutočňovaných školou, triednym učiteľom alebo iným zamestnancom školy v záujme zvýšenia BOZP/spravidla na triednickej hodine/,

- svoju účasť na osvojení základných povinností na úseku BOZP potvrdiť podpisom,

- dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, telocvični, v školskej jedálni, odbornej učebni a v školskej budove vôbec a tiež aj na miestach, kde sa uskutočňuje organizovaná činnosť žiakov (školské oslavy, kultúrne podujatia, exkurzie, výlety, kurzy na ochranu života a zdravia (účelové cvičenia a didaktické hry),

- dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení dozorom, vedením školských výletov, exkurzií a ostatnými organizovanými akciami,

- oznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti žiakov; ide o chyby na elektrickom vedení, v zariadení učební, na telocvičnom náradí, v počítačovej učebni,

- používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané ochranné pracovné prostriedky,

- dodržiavať pitný režim, v čase organizovanej činnosti mimo školy nie je dovolené požívať na pitie nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu,

- sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti, pobytu na neznámych a nepreskúmaných miestach,

- vo všetkých priestoroch školy (učebne, chodby, WC, šatne) udržiavať vzorný poriadok,

- cez prestávky alebo vyučovacie hodiny otvoriť okná, je prísne zakázané vykláňať sa z nich, poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi,

- každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom; pohybuje sa vždy po pravej strane komunikácie; je zakázané spúšťať sa dole zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie,

- od vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiaci nesmú svojvoľne opustiť školu,

- do telocvične, odbornej počítačovej učebne žiaci vchádzajú len so súhlasom vyučujúceho, vyčkajú na chodbe na vyučujúceho až do jeho príchodu; v týchto priestoroch žiaci pracujú len pod dozorom vyučujúceho; za úrazy a škody v týchto priestoroch zodpovedá osoba, ktorá umožnila vstup do priestoru,

- v odborných učebniach sa riadia prevádzkovými pokynmi, s ktorými boli oboznámení,

- v čase vyučovania nepovinných predmetov a v záujmových krúžkoch pracujú žiaci s náradím, prístrojmi a ostatnými pomôckami len za stáleho dozoru vyučujúceho; pred každou prácou je vyučujúci povinný prekontrolovať stav používaných predmetov a náradia; poškodené predmety alebo náradie nedovolí používať a postará sa o nápravu,

- po skončení vyučovania, každý vyučujúci starostlivo prezrie opúšťané pracovisko alebo kabinet a postará sa o odstránenie zistených nedostatkov, ktoré by mohli byť príčinou škody (uzavretie vody, vypnutie spotrebičov...). Vyučujúci opúšťa pracovisko posledný.

 

 

Opatrenie proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog

medzi žiakmi v školskom prostredí

Preventívne opatrenia

1. Práva žiakov (vychádzajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa):

a)  na štúdium, pobyt  a  pohyb v zdravom prostredí počas štúdia;

b)  na ochranu pred zneužívaním návykových látok;

c)  na získanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania návykových látok;

d)  na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneužitia návykových látok.

 

2. Povinnosti žiakov:

a)  dodržiavať Školský poriadok – Vnútorný poriadok pre žiakov školy,

b)  podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole a to za prítomnosti zákonného zástupcu.

 

3. Žiakom je zakázané:

a)  fajčiť v  priestoroch  školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou a Školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“);

b)  prinášať  do  školy alebo  na  činnosti  organizované  školou a ŠKD alkoholické nápoje, návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé  látky, požívať ich v škole, v ŠKD alebo pri činnostiach organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole, v ŠKD alebo pri činnostiach organizovaných školou;

c)  prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, priestoroch ŠKD ako aj na akciách organizovaných školou;

d)  prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám, v škole, v ŠKD alebo pri činnostiach organizovaných školou.

 

Porušenie preventívnych opatrení

1. Porušenie práv žiakov

a) vystavenie žiakov vplyvom ohrozujúcim ich zdravie počas vyučovania;

b) umožnenie zneužívania návykových látok v škole, a na akciách organizovaných školou;

c) neposkytnutie potrebných informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania návykových látok;

e) obmedzenie práva na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneužitia návykových látok;

f)  akákoľvek forma zamedzovania práv.

 

2. Porušenie opatrení v zmysle Školského poriadku

V oblasti ochrany žiakov pred zneužívaním návykových látok je žiakom zavinené konanie alebo opomenutie, ktorým porušil vo výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo ŠKD Vnútorný  poriadok školy pre žiakov a Vnútorný poriadok ŠKD, nedodržal zákaz, alebo porušil zákon.

 

3. Výchovné opatrenia

Tieto porušenia prerokuje pedagogická rada a navrhne riaditeľovi výchovné opatrenie. V prípade potreby môže odporučiť žiaka do odbornej starostlivosti Pedagogicko-psychologickej poradne, resp. psychiatra alebo Centra pre liečbu drogových závislostí (postupnosť udelenia výchovných opatrení upravuje časť Školského poriadku – Vnútorný poriadok školy pre žiakov – Priestupky).

 

Záverečné ustanovenia

  • Každý prípad porušenia školského poriadku je povinný prerokovať so žiakom jeho triedny učiteľ, vychovávateľ alebo vedúci pedagogický pracovník.
  • O prerokovaní sa vždy vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude evidovať v spise žiaka. Záznam sa zašle zákonnému zástupcovi.
  • Žiakovi sa musí dať možnosť vyjadriť sa k veci a uviesť dôvody na jeho obhajobu. Záznam obsahuje stanovisko dotknutého žiaka, stručný popis skutku, prípadné stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k  bližšiemu  objasneniu  skutkovej podstaty.
  • Stanovisko žiaka sa nevyžaduje, pokiaľ bez vážnych príčin sa tento odmieta vyjadriť k veci, alebo mu to nedovoľuje momentálny stav a  prípad možno spoľahlivo zistiť iným spôsobom (lekárskym vyšetrením).

Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych i nelegálnych drog:

  • vstup do budovy školy cudzím osobám je zakázaný, dvere cudzím osobám odomyká počas vyučovania upratovačka,
  • cudzia osoba sa môže pohybovať po budove školy iba so súhlasom riaditeľa školy,
  • učitelia a pracovníci školy sú povinní upozorniť na podozrivé správanie žiakov,
  • v prípade podozrenia na požitie drogy alebo omamnej látky okamžite riešia situáciu v spolupráci s vedením školy,
  • v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

 

 

Prevencia a riešenie šikanovania žiakov na školách a školských zariadeniach

V zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach upravuje školský poriadok nasledovné:

1 Charakteristika šikanovania

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom zdraví.

1.1 Podstatnými znakmi šikanovania sú:

- úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

- agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

- opakované útoky,

- nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou

1.2 Šikanovanie sa prejavuje v

- priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora, odcudzením a pod.

- nepriamej podobe, napr, prehliadaním a ignorovaním obete.

 

2 Prevencia šikanovania

- vytvoriť pozitívnu klímu v škole,

- škola alebo školské zariadenie zodpovedá za deti a žiakov v čase vyučovania a školských akcií,

- zaistiť v súlade s pracovným poriadkom zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania   (záujmová činnosť žiakov, TH),

- umiestniť na prístupné miesto (nástenka) kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú,

- spolupracovať s odborníkmi centra výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne pedagogicko-psychologickej poradne, resp. ďalšími odbornými pracoviskami,

- každý pedagogický zamestnanec má povinnosť oznamovať a vyšetrovať šikanovanie,

- učiteľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví.

 

3 Metódy riešenia šikanovania

Pedagóg by mal byť neustále v strehu a všímať si všetky náznaky toho, že určité dieťa je šikanované. Tu , ako aj v iných záležitostiach okolo šikanovania platí, že psychológ môže a má byť konzultantom, zodpovednosť by však mala zostávať na pedagógovi.

Pre vyšetrenie šikanovania sa odporúča:

- zaistíme ochranu obeti (obetiam)

- vedieme vlastné vyšetrovanie, rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresorom,

- nájdeme vhodných svedkov (vedieme individuálne rozhovory, nikdy nekonfrontovať obeť – agresor),

- kontaktujeme rodičov alebo zákonných zástupcov,

- kontaktujeme Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

- nahlásime prípad polícii,

Z vyšetrovania uskutočníme písomný záznam – podpisy zúčastnených, svedkov.

 

4 Opatrenia na riešenie situácie

Informovanie a poradenstvo rodičov obetí Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, prípadne podobných inštitúcií.

Opatrenie pre agresorov:

- výchovné opatrenia: - napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom,

- pokarhanie riaditeľom školy,
- znížená známka zo správania,

- odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať   odbornú starostlivosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému Policajnému zboru SR.

Škola je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane spáchal priestupky.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie