Skratky predmetov
.. I. stupeň .. .II. stupeň . .
SJL Slovenský jazyk a literatúra SJL Slovenský jazyk a literatúra VYV Výtvarná výchova
ANJ Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk HUV Hudobná výchova
MAT Matematika NEJ Nemecký jazyk PNV Pracovná výchova
PDA Prírodoveda OBN Občianska náuka THD Technika
INF Informatika INF Informatika VUM Výchova umením
VLA Vlastiveda MAT Matematika TSV Telesná a športová výchova
PVO Prvouka FYZ Fyzika
GEG Geografia
PVC Pracovné vyučovanie CHE Chémia RŠF Rozvoj špecifických funkcií
HUV Hudobná výchova BIO Biológia ETV Etická výchova
TSV Telesná a športová výchova DEJ Dejepis NBV Náboženská výchova
VYV Výtvarná výchova
. .
NBV Náboženská výchova . . . .
ETV Etická výchova . . . .
CSP Čítanie s porozumením

Ďalšie skratky:

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu
ENV Environmentálna výchova
PPDZ Prevencia protidrogovej závislosti
FIG Finančná gramotnosť
PK Predmetová komisia
MZ Metodické združenie

 

Výtvarná výchova
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie