ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
... zasadnutie školského parlamentu ...
... zasadnutie školského parlamentu ...

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA sa na našej škole vytvorila v školskom roku 2012/2013 (pôvodný názov: Školský parlament).

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy
na pôde rady, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Prácou Žiackej školskej rady chceme na škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne
vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

Členmi rady sú zvolení zástupcovia 5. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz
za mesiac. Zasadnutia zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach Žiackej školskej rady zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi
i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Rada sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy,
k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Parlament sa zapája do organizácie celoškolských aktivít, spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ.

Žiackou školskou radou vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému správaniu", ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou - „veď máme demokraciu".
Autor: Mgr. Martin Gurecký

 

Štatút a stanovy Žiackej školskej rady
Vedenie a zástupcovia tried Žiackej školskej rady
Plán činnosti Žiackej školskej rady v šk. roku 2017/2018
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie