Štatút a stanovy Žiackej školskej rady

Štatút a stanovy Žiackej školskej rady

1.1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Žiacka školská rada je zložená zo žiakov 5. až  9. ročníka a jedného pedagogického pracovníka.

2. Sídlom rady je ZŠ Toporec.

1.2 POSLANIE

Poslaním Žiackej školskej rady je:

1. Riešenie výchovno-vyučovacích problémov

2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole

3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi

-  zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka

-  predchádzanie a odstraňovanie vzájomných nedorozumení

4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov

5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie

6. Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku


1.3 CIEĽ ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

1. Žiackou školskou radou budeme viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky
života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

2. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru  zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si v „malom“ vyskúšať školu demokracie a života.

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

1. Žiaci 5.až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine jedného žiaka, ktorý bude triedu zastupovať v Žiackej školskej rade. V prípade nespokojnosti
s jeho činnosťou majú právo tohto žiaka odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového. /Včas o tom informujú predsedu, alebo podpredsedu ŽŠR/. Zvolený žiak si vyberie svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v prípade neprítomnosti.

2. Funkčné obdobie členov Žiackej školskej rady je jeden školský rok.

3. Zástupcovia Žiackej školskej rady si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.

4. Zástupcu pedagogického zboru určí riaditeľ školy. Určený pedagóg do rokovania vstupuje len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu, alebo pomoc a jeho vstup je len usmerňujúci, nie prikazujúci.

5. Ak si jednotliví zástupcovia rady neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo hrubo porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi Žiackej školskej rady.

6. Riaditeľ školy je čestným členom predsedníctva.

7. Dospelí členovia rady majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

9. Žiacka školská rada bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí. Zasadnutia rady zvoláva predseda.
Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia môže poveriť aj ktoréhokoľvek člena rady.


1.4 ROKOVANIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

1. Program na rokovanie rady pripravuje jeho predsedníctvo.

2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť interpelácie žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.

3. Z každého rokovania rady je potrebné vyhotoviť zápis. Ten bude zabezpečovať zapisovateľ v spolupráci
s členom pedagogického zboru.

4. Predsedníctvo rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh musia ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka,
pokiaľ uzná, že predložené problémy sa musia okamžite riešiť.

 

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie