VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

.HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

TESTOVANIE 9

PRIHLÁŠKA NA STREDNÚ ŠKOLU

ZÁPISNÝ LÍSTOK

ŠIKANOVANIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ktoré rieši v spolupráci
  s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou;
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
 1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
 2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
 3. poinformuje o povolaniach,
 4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť
  na prezentáciách stredných škôl;
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže.

INTERNETOVÉ STRÁNKY, NA KTORÝCH NÁJDETE INFORMÁCIE SÚVISIACE S PROFESIJNOU ORIENTÁCIOU

Pri výbere strednej školy sa informuj:

- u výchovného poradcu

- poraď sa s rodičmi

- pýtaj sa aj kamarátov, ktorí tam prípadne už študujú