Prevádzka a vnútorný režim školy

Realizuje sa v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.  Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa uskutočňuje v zmysle § 6 uvedenej vyhlášky. Vyučovanie sa uskutočňuje na jednej zmene, pre každý ročník je zriadená samostatná trieda. Časový rozvrh vyučovacích hodín je v súlade s legislatívou. Medzi jednotlivými hodinami je prestávka 10 minút hlavná prestávka je po tretej vyučovacej hodine v dĺžke trvania 15 min. Stredajšie vyučovanie je určené na mimoškolskú činnosť, v tento deň sa žiakom neukladajú domáce úlohy.


Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka školské výlety a exkurzie, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov a vyučujúcich zaradí riaditeľ do plánu práce školy.


Pred uskutočnením exkurzie/výletu zodpovedný pedagóg pripraví nasledovné podklady a predloží riaditeľovi na schválenie:
-    vyžiada si od rodičov informovaný súhlas o účasti dieťaťa na školskej akcii,
-    súhlas zákonného zástupcu o použití osobných údajov žiaka pre účely školskej akcie v nevyhnutnom rozsahu (spravidla pre účely poisťovne),
-    vyhotoví záznam o organizácii a o poučení žiakov ,o bezpečnosti a ochrane zdravia,
-    podklady pre poistenie žiakov.


Škola môže organizovať exkurzie, ktoré vychádzajú z požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci jedného ročníka sa v školskom roku môže zúčastniť najviac troch exkurzií. Žiaci I. stupňa sa môžu zúčastniť v priebehu školského roka na jednom jednodňovom výlete a žiaci II. stupňa sa môžu zúčastniť v priebehu školského roka na jednom dvojdňovom alebo na dvoch jednodňových výletoch.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie