Vnútorný poriadok školy pre pedagogických zamestnancov

Základné ustanovenie

Vnútorný poriadok pre pedagogických zamestnancov vymedzuje základné pravidlá    práce pedagogických zamestnancov s cieľom plynulého chodu výchovno-vzdelávacieho  procesu a zabezpečenia bezpečnosti žiakov počas vyučovania i mimo vyučovania.

 

I. Povinnosti pedagogických zamestnancov vyplývajúce VPŠ

1. Pedagogický zamestnanec v plnej miere zodpovedá za kvalitatívnu úroveň a výsledky svojej pedagogickej práce.

2. Pedagogický zamestnanec pozná a dôsledne sa riadi  pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ  SR, pracovným poriadkom a plánom práce školy.

3.Pedagogický zamestnanec pozná a v plnom rozsahu svojho pôsobenia uplatňuje pokyny a predpisy pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy  a pokyny k protipožiarnej ochrane.

4. Plne využíva stanovený pracovný čas a dodržiava pracovnú disciplínu. Plní stanovenú mieru vyučovacej povinnosti (z 37,5 hod. týždenného pracovného času) a po jej splnení obstaráva práce súvisiace s výchovou a vyučovaním, ktoré určujú osobitné predpisy, alebo ktoré mu uloží vedúci zamestnanec v súlade s pracovno-právnymi predpismi, pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou.

5. Sústavne sa snaží svojou prácou vytvárať pozitívny vzťah rodičov a verejnosti ku škole. Svojím konaním a vystupovaním v škole a na verejnosti poskytuje záruku kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi. Svojim správaním a konaním je príkladom pre žiakov v záujme výchovy a vzdelávania žiakov.

6. Pedagogický zamestnanec prichádza na vyučovanie (aj zastupovanie) najneskôr 15 min. pred začiatkom práce so žiakmi. V zborovni sa zapíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod ospravedlní členovi vedenia školy. V prípade, že pedagogický zamestnanec nemôže z vážnych príčin prísť do zamestnania, oznámi svoju neprítomnosť najneskôr 15 min. pred začatím svojho pracovného času členovi vedenia školy.

Do 24 hod. (najneskôr do 3 dní) je pedagogický zamestnanec povinný predložiť doklad o PN alebo OČR. S oznámením dôvodu neprítomnosti v práci  oznámi pedagogický zamestnanec  aj predpokladanú dĺžku neprítomnosti v práci. Žiadosť o pracovné voľno bez náhrady mzdy je potrebné predkladať pred začatím jeho čerpania.

Pri neprítomnosti v práci z dôvodu prekážok na strane zamestnanca organizácia postupuje v zmysle Zákonníka práce.

7. Pred odchodom z pracoviska je pedagogický zamestnanec povinný prečítať si oznamy v zborovni  (zastupovanie, akcie pre pedagógov) a zaznačiť do knihy dochádzky čas odchodu z pracoviska.

8. Pedagogický zamestnanec vykonáva dozor nad žiakmi pred začatím vyučovania a počas prestávok podľa plánu dozorov zverejneného v zborovni.

9. Dozor vykonávajú učitelia tak, že svojou prítomnosťou predchádzajú porušovaniu školského poriadku, upozorňujú žiakov na porušovanie školského poriadku a zabezpečujú ochranu školského majetku pred poškodením.

10.Po príchode do školy využije pedagogický zamestnanec čas na prípravu svojej činnosti  (oznamy v zborovni, príprava učebných pomôcok, zápis na tabuli a pod.).

11. Po zvonení na vyučovaciu hodinu je pedagogický zamestnanec povinný zdržiavať sa v učebni,  v ktorej bude vyučovať.

12. Pred začatím vyučovacej hodiny pedagogický zamestnanec skontroluje stav triedy.

13. V prípade, že trieda nevyhovuje pre prácu s deťmi, oznámi uvedenú skutočnosť členovi vedenia školy, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

14. Vo vyučovacom procese pracuje pedagogický zamestnanec podľa schválených učebných osnov, používa schválené učebnice, učebné texty a literatúru. Podľa uváženia môže pracovať aj s alternatívnymi učebnicami a textami a inou vhodnou literatúrou.

15. Pedagogický zamestnanec sa starostlivo pripravuje na vyučovacie hodiny, premyslenou a účelnou formou si určí postup svojej práce, aby dosiahol požadované výchovné  a vyučovacie ciele stanovené pre jednotlivé predmety a ročníky. Vytvára optimálne podmienky pre tvorivú prácu žiakov. Na začiatku školského roka si pedagogický zamestnanec vypracuje časovo - tematický plán učiva na celý školský rok, ktorý postupne rozpracúva na jednotlivé tematické celky a vyučovacie hodiny.

Forma prípravy a rozvrhnutie učiva sa nepredpisuje. Riaditeľ školy však môže uložiť pedagogickému zamestnancovi, aby svoju prípravu na vyučovanie vypracovával písomne ak nepovažuje prípravu na vyučovanie za dostačujúcu. Začínajúci pedagogický zamestnanec je povinný pripravovať sa na vyučovanie písomne.

16. Pedagogický zamestnanec nesmie od žiaka žiadať, aby si na vyučovanie zaobstarával neschválené a nákladné školské pomôcky a materiál.

17. Pedagogický zamestnanec je povinný starať sa o to, aby žiaci hospodárne a šetrne zaobchádzali s učebnicami, učebnými pomôckami a školskými potrebami.

18. V priebehu výchovno-vzdelávacej práce pedagogický zamestnanec dbá :

- aby sa žiaci všetci aktívne zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu,

- aby žiaci dodržiavali zásady osobnej hygieny a psychohygieny,

- aby žiaci nepoškodzovali školský a osobný majetok,

- aby žiaci dodržiavali školský poriadok.

19. Narušovanie vyučovania akýmkoľvek spôsobom nie je dovolené (súkromné návštevy, konzultácie s rodičmi, telefonáty a pod.). Pedagogický zamestnanec neodchádza od žiakov a nenecháva ich bez dozoru. V nutných prípadoch oznámi prerušenie vyučovania členovi vedenia školy. Pedagogický zamestnanec nesmie poveriť dozorom nad žiakmi iného žiaka alebo preniesť zodpovednosť za bezpečnosť žiakov na iných zamestnancov školy (upratovačka, školník).

20. Po skončení vyučovania pedagogický zamestnanec preverí :

- čistotu tabule, lavíc, podlahy,

- uzatvorenie okien a vodovodných kohútikov v miestnosti,

- vypnutie  elektrospotrebičov a osvetlenia,

- vyloženie stoličiek na pracovné stoly, lavice.

21. Ak majú žiaci poslednú vyučovaciu hodinu pedagogický zamestnanec odvádza žiakov k východu zo školy, kde počká dokiaľ sa všetci žiaci prezujú a opustia budovu školy.

22. Na začiatku vyučovacej hodiny pedagogický zamestnanec zapíše do triednej knihy učivo a chýbajúcich žiakov.

23. Triedne knihy, klasifikačné hárky a záznamy o krúžkovej činnosti sú po vyučovaní uložené v zborovni.

24.  Výsledok hodnotenia a klasifikácie  žiackych výkonov pedagogický zamestnanec dôsledne zapisuje do klasifikačného hárku a žiackej knižky a zverejní ho pred žiakmi príslušnej triedy. Pedagogický zamestnanec dôkladne pozná a dodržuje klasifikačný poriadok pre príslušný typ školy.

25. Pedagogický zamestnanec I. stupňa aktívne pracuje v metodickom združení, pedagogický zamestnanec II. stupňa v príslušnej predmetovej komisii.

26. Pedagogický zamestnanec sa aktívne zúčastňuje podujatí poriadaných školou.

27. Pedagogický zamestnanec vykonáva administratívne práce pridelené vedením školy, ktoré súvisia s jeho pedagogickou  prácou a s jeho pracovnou náplňou.

28. Pri neúčasti na poradách (pracovných, pedagogických radách, ... ) je pedagogický zamestnanec povinný oboznámiť sa so zápisnicou z danej porady a v zošite zápisníc svojím podpisom potvrdiť, že sa oboznámil s obsahom i uzneseniami z porady.

29. Počas porád má pedagogický zamestnanec vypnutý mobilný telefón, aby ním nerušil rokovanie.

30. Ak pedagogický zamestnanec so žiakmi opúšťa areál školy - vychádzka, kultúrne podujatie, exkurzia a pod. - oznámi uvedenú skutočnosť v dostatočnom časovom predstihu členovi vedenia školy, informuje ho o pripravenosti akcie.

31. Ak pedagogický zamestnanec organizuje výlet, celodennú vychádzku požiada o súhlas k akcii vedenie školy. Vedeniu školy písomne dokladuje pripravenosť akcie.

32. Pedagogický zamestnanec v dostatočnom časovom predstihu písomne informuje vedenie školy o účasti žiakov na rôznych súťažiach, olympiádach.. (názov akcie, dátum  konania, súpiska žiakov, zodpovedný )

32. Využívať deti počas vyučovania na súkromné služby pedagogický zamestnancom alebo iným zamestnancom školy nie je dovolené.

33. Pedagogický zamestnanec prichádza na vyučovanie vhodne upravený. Na hodinách pracovného vyučovania, telesnej výchovy a pod. pedagogický zamestnanec používa oblečenie a telocvičný úbor, aby bol príkladom žiakom.

34. Pedagogický zamestnanec je povinný považovať údaje zistené o žiakovi podľa ich charakteru za podliehajúce ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov a zachovávať o nich mlčanlivosť.

35. V priestoroch školy a v areáli školy je zakázané fajčiť, užívať alkoholické nápoje a omamné látky.

36. Používanie telesných trestov je prísne zakázané.

37.  Pedagogický zamestnanec svojimi výchovno-vyučovacími výsledkami, vedením žiakov, vystupovaním na verejnosti, ale aj v triede pred žiakmi, oblečením, komunikáciou s rodičmi  a inými  osobami prichádzajúcimi do školy sa snaží prezentovať meno ZŠ  Toporca  v čo najlepšom svetle.

 

II. Povinnosti triedneho učiteľa

1. Triedny pedagogický zamestnanec má vedúcu úlohu pri výchove a vzdelávaní žiakov svojej triedy, koordinuje úsilie všetkých pedagogických zamestnancov pri zvyšovaní celkovej úrovne žiakov.

2. Zodpovedá za výchovu a vzdelávanie žiakov svojej triedy a za inventár, ktorý bol triede pridelený (trieda, šatňa a pod.).

3. Získava a zhromažďuje údaje o žiakoch triedy a na ich základe spracováva  v prípade potreby hodnotenia žiakov.

4. Sleduje správanie sa žiakov svojej triedy, dochádzku do školy, celkový prospech a po dohode s vyučujúcimi a rodičmi robí opatrenia na zlepšenie stavu.

5. Vedie TK, KZ a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov triedy.

6. Triedny učiteľ si v zošite triedneho učiteľa zaznamenáva dôležité údaje o žiakoch  a vedie si evidenciu o upozorneniach a predvolaniach rodičov (tieto predvolania sú potrebné pri riešení problémov z dochádzkou žiakov do školy a pri porušovaní školského poriadku).

7. Mesačne kontroluje a vyhodnocuje dochádzku žiakov, robí opatrenia na zabezpečenie povinnej školskej dochádzky (pohovor so žiakom, rodičom, oznámenie RŠ, návšteva bydliska, písomné upozornenia rodičov a pod.).

8. Najneskôr v piatok každý týždeň kompletizuje TK.

9. Raz týždenne uskutočňuje triednické hodiny.

10. Vedie dokumentáciu o vydávaní desiat a vyplácaní cestovného.

11. V spolupráci s triednymi dôverníkmi pripravuje triedne schôdze.

12. Zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede medzi žiakov. Dbá o šetrné zaobchádzanie s učebnicami, aby bol vykonaný zápis používania učebníc na začiatku školského roka a  stav učebnice na konci školského roka.

13. Vedie žiakov k tomu, aby dbali na čistotu, kultúrnu a estetickú úroveň svojho prostredia.

14. Triedny pedagogický zamestnanec  dôkladne pozná zdravotný a psychický stav žiaka, osobnú  a rodinnú anamnézu ako aj základné údaje o žiakovi.

15. O dôverných údajoch žiaka zachováva na verejnosti mlčanlivosť.

 

III. Povinnosti pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva dozor

Účelom dozoru je zabezpečiť riadny chod školy, viesť žiakov k disciplíne, bezpečnému správaniu sa, hygiene a dodržiavaniu vnútorného poriadku školy. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých pedagogických zamestnancov podľa pokynov vedenia školy. Plán vykonávania dozoru je v zborovni. Dozor je vykonávaný podľa rozpisu na chodbách (prízemie a poschodie) a v jedálni. Nedostatky hygienického alebo bezpečnostného charakteru hlási ihneď po zistení vedeniu školy (šatne, chodby, učebne...).

Pred vyučovaním a počas prestávok sa pedagogický zamestnanec určený na dozor zdržuje na chodbe a dbá o:

- bezpečné správanie sa žiakov,

- poriadok na WC,

- bezpečný presun žiakov do príslušných tried, odborných učební a telocvične,

- dodržiavanie dĺžky prestávok (aby sa žiaci a  vyučujúci po zvonení na hodinu nezdržiavali na chodbách),

- to, aby žiaci bez vážnych príčin neopúšťali triedy.

Škodu alebo úraz zapríčinený počas prestávok dozorkonajúci učitelia hlásia vedeniu školy a po prešetrení sú povinní urobiť písomný záznam. Pedagogický zamestnanec pri organizovaní akéhokoľvek spoločného podujatia (návšteva divadla, kina, výstavy, vychádzka a pod. ) vykonáva  nad žiakmi  dozor a je zodpovedný za ich bezpečnosť. Pedagogický zamestnanec je povinný odviesť a doviesť žiakov do budovy školy.

 

Zásady upravujúce organizáciu dozorov sú nasledovné:

1. Pedagogickí zamestnanci sú povinní riadiť sa organizáciou dozorov schválenou riaditeľkou školy.

2. Pedagogickí zamestnanci sú povinní byť na mieste určenia dozoru podľa rozpisu včas (hneď na začiatku prestávky) a môžu odchádzať z uvedeného miesta určenia až po ukončení prestávky. V prípade, že službukonajúci pedagogický zamestnanec potrebuje v čase dozoru odísť z miesta určenia požiada iného pedagogického zamestnanca o zastupovanie.

3. Vyučujúci sa riadia schváleným harmonogramom dozorov.

4. Po skončení vyučovania odprevádza žiakov príslušného ročníka do šatne vyučujúci, ktorý tam končil vyučovanie. Vyučujúci ma vopred pripravené kľúče od šatne.

5. Pedagogickí zamestnanci dozerajú pri odchode žiakov zo školy na to, aby si žiaci zamykali skrinky.

6. V čase neprítomnosti pedagogického zamestnanca preberá dozor pedagogický zamestnanec, ktorý ho zastupuje.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie