Vnútorný poriadok školy pre žiakov

Všeobecné pravidlá vnútorného poriadku školy

1. Žiaci Základnej školy  Toporec č.3 svojim správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentujú túto školu.

2. Žiaci zachovávajú pravidlá školského poriadku, o ktorých ich triedni učitelia poučia vždy na začiatku školského roka, na začiatku II. polroka a podľa potreby aj v jeho priebehu.

3. Každý žiak chodí slušne a čisto oblečený. Nosí so sebou potrebné hygienické potreby. Na vyučovanie telesnej výchovy nosí predpísaný cvičebný úbor a na hodiny technickej výchovy a výtvarnej výchovy pracovný plášť (ak to vyžaduje vyučujúc).

4. Správanie žiakov je vždy a všade slušné a zdvorilé. Takto sa žiaci správajú v škole, v mieste svojho bydliska, ako aj pri účasti na rôznych podujatiach.

5. Žiaci zdravia učiteľov v škole a ostatných pracovníkov pozdravom "Dobrý deň". Pozdrav musí byť zrozumiteľný. Vyučujúcich oslovujú "pán učiteľ, pani učiteľka".

 

1. Práva a povinnosti žiakov, zákazy pre žiakov

Žiak má právo na:

a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu

b) na bezplatné vzdelanie

c) vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety

f)  úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotného stavu v súlade so zásadami psychohygieny

j) úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

k) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom

l)informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

m) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

n) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky

 

Žiak je povinný:

a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského zariadenia (pravidlá správania sa v jazykovej učebni, pravidlá správania sa v počítačovej učebni, pravidlá správania sa v telocvični)

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola a školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli zapožičané

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy a školského zariadenia

 

Žiakom školy je zakázané:

1. Fajčiť počas vyučovania v budove školy i mimo nej, ako aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo priestorov školy.

2. Šíriť a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou cigarety, pyrotechniku, drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, užívať ich v škole alebo na činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo školy.

3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní. Hrať o peniaze.

4. Nosiť na vyučovanie mobilné telefóny, prehrávače a manipulovať s nimi.

5. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.

6. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať z nich akékoľvek predmety a odpadky a otvárať ich bez zabezpečenia, sadať na parapetné dosky.

7. Vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

8. Vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti vyučujúceho.

9. Zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy.

Porušenie bodov 1, 2, 3, 5 sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie Školského poriadku.

 

Pravidlá správania sa žiaka v zmysle vyhlášky o základnej škole č.320/2008 § 20

1) Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

2) Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré organizuje škola. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.

3) Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.

4) Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov pedagogických zamestnancov.

5) Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy, zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom.

6) Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používať zdraviu škodlivé látky.

7) Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. Používanie mobilného telefónu v škole je možné iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, pričom riaditeľstvo ustanoví podmienky, na základe ktorých bude žiakovi umožnené jeho používanie. Žiakovi, ktorý nebude uvedené ustanovenie rešpektovať bude mobilný telefón odobratý a vydaný iba zákonnému zástupcovi na základe jeho písomnej žiadosti o vrátenie mobilu a zaručenia sa o nápravu v uvedenej veci.

8) Žiak nesmie nosiť predmety ohrozujúce jeho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

 

2. Dochádzka žiakov do školy a správanie sa  počas vyučovania a akcií organizovaných školou

Príchod žiakov do školy

1. Žiaci pri ceste do a zo školy dodržiavajú dopravné predpisy. Do budovy školy vstupujú ráno od 7.00 hod. do 7.40 hod. Začiatok vyučovania je stanovený na  7.40 hod.

2. Po príchode do školy sa žiaci prezujú v šatniach. Prezúvanie je povinné. Na prezúvanie používajú vhodné, čisté,  ortopedicky neškodné prezuvky. Po prezutí žiaci odchádzajú do svojich tried. Vstup do tried bez prezuviek sa zakazuje.

3. Neskorý príchod žiakov do školy sa toleruje len v ojedinelých a ospravedlnených prípadoch, pri pravidelných neskorých príchodoch triedny učiteľ informuje rodičov a  v prípade nezlepšenia príchodov navrhne riaditeľovi nápravné opatrenia.

4. Akákoľvek činnosť v mimovyučovacom čase musí byť riadená vyučujúcim a pokiaľ nie je v rozvrhu mimovyučovacej  činnosti, musí byť na ňu súhlas riaditeľa školy.

 

Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa do priestoru šatní a po prezutí ihneď opustia priestory školy.

2. Žiaci odchádzajú z učebne  až vtedy, keď uvedú svoje pracovné miesto do poriadku. Skontrolujú, či je v učebni poriadok, či sú zavreté okná, vyložené stoličky a skontrolujú uzavretie vodovodného ventilu.

3.    Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania. Po skončení vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, ale idú najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.

 

Dochádzka žiakov do školy

1. Žiaci školy sú povinní dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a načas. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a krúžkov je pre zapísaných žiakov povinná. Ak žiak sústavne oneskorene prichádza na vyučovanie neskoro, triedny učiteľ upozorní preukázateľným spôsobom rodiča s upozornením, že čas, ktorý žiak meškal na vyučovanie sa mu započíta ako neospravedlnená neúčasť na vyučovaní.

2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Ak ide o uvoľnenie z poslednej vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka triedny učiteľ alebo vyučujúci, ktorý vyučuje túto poslednú hodinu. Vyučujúci je oprávnený uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny. Triedny učiteľ je oprávnený uvoľniť žiaka z vyučovania zo závažných dôvodov na dobu najviac dvoch dní za rok. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, požiada zákonný zástupca žiaka  o uvoľnenie písomne riaditeľa školy.

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný bez zbytočného odkladu a to do 24 hodín oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti a to telefonicky alebo osobne, pričom donesie písomný podklad o dôvode neprítomnosti žiaka na vyučovaní. V prípade, že takto neurobili, triedny učiteľ zasiela rodičom upozornenie na nedbalú školskú dochádzku. Ak zákonný zástupca aj napriek tomuto upozorneniu nereagujú a vymeškané hodiny neospravedlnia do konca príslušného týždňa (ak ide o neúčasť, ktorá začala v polovici týždňa, tak do konca nasledujúceho týždňa), triedny učiteľ vykazuje tieto hodiny ako neospravedlnené.

4. Vopred známu návštevu lekára oznámi rodič triednemu učiteľovi písomnou formou alebo telefonicky.

5. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 1 deň za polrok, ktoré však nemôžu byť za sebou.

6.Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe písomného ospravedlnenia v žiackej knižke, z dôvodu choroby podpísaného lekárom alebo rodičom na osobitnej ospravedlnenke. Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii. V prípade pochybnosti má triedny učiteľ právo tieto zápisy v žiackej knižke overiť.

Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľovi školy. Takýto žiak sa môže zúčastňovať vyučovania len so súhlasom príslušného lekára.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine a účasť žiaka na súťažiach. Ak žiak má vymeškaných viac dní, ktoré nie sú ospravedlnené od lekára, sú tieto hodiny vykazované ako neospravedlnené. Vymeškané vyučovacie hodiny musí žiak preukázať písomným ospravedlnením, ktoré je podpísané rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka alebo lekárom.

 

Správanie žiakov v triede

1. Počas vyučovania žiaci svojim primeraným správaním umožňujú plynulý nerušený chod hodiny a snažia sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby ich práca doma bola čo najkratšia a ich pobyt v škole čo najefektívnejší.

2. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, vchádzajú do učebne po zaklopaní. Pozdravia a ospravedlnia sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje.

3. Vyučovacie hodiny sa realizujú podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.

4. Žiaci sú povinní nosiť na vyučovanie všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré si pripravia pred každou vyučovacou hodinou na lavicu. V učebni zaujmú miesta podľa zasadacieho poriadku, dohodnutého s triednym učiteľom na dané obdobie školskej práce.

5. Počas vyučovania výchovných predmetov si žiaci pravidelne nosia pomôcky na tieto predmety, osobitne telocvičný úbor a pomôcky na výtvarnú výchovu. V prípade pravidelného porušovania tohto predpisu, budeme tento problém riešiť cestou pohovoru s rodičmi, s následnými výchovnými opatreniami.

6. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné predmety /prstene, náramky, väčšie sumy peňazí/, lopty, tranzistorové rádiá, magnetofóny a nevhodné publikácie.

7. Ak žiak nemá domácu úlohu, alebo sa nemohol z vážnych dôvodov na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.

8. Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pri príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby žiaci povstanú.

9. Pri odpovediach hovoria žiaci jasne a zrozumiteľne, počas skúšania skúšanému žiakovi nenašepkávajú. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské a domáce úlohy.

10. Počas vyučovania /vrátane prestávok/ je zakázané žiakom opustiť bez dovolenia budovu školy. Ak žiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí budovu školy počas vyučovacej hodiny alebo cez prestávku, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako vážne porušenie vnútorného poriadku školy (napomenutím, pokarhaním alebo návrhom na zníženie známky zo správania).

 

Správanie žiakov počas prestávok a cez voľný čas v škole

1. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede a venujú sa príprave na vyučovacie hodiny. Počas prestávok sú povinní riadiť sa pokynmi učiteľskej služby. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede (čistá tabuľa, pripravovanie pomôcok).

2. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú v triedach, čas prestávky venujú desiatovaniu a odchodu na toalety, pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny službu konajúcich učiteľov a pravidlá vnútorného poriadku.

3. Počas prestávok sa žiakom zakazuje vstup do cudzích tried, okrem prípadov presúvania sa celej triedy podľa rozvrhu hodín a ojedinelých zdôvodnených prípadov  /návšteva súrodenca a pod./.

4. Vstup žiakov do zborovne je zakázaný, žiaci tam môžu vstúpiť iba na pokyn vyučujúceho..

5. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch  a pod. sa žiaci riadia podľa pokynov učiteľov. Správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky a v dopravných prostriedkoch nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a pod.

 

Správanie žiakov na verejnosti

1. Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zákonného zástupcu žiaka alebo  ním poverenej  osoby sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebuje najesť alebo vypiť nealkoholické nápoje. Žiaci sa môžu  zúčastňovať na filmových a divadelných predstaveniach, alebo zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Ak ide o verejné predstavenia, môžu ich navštevovať len v sprievode zástupcu žiaka alebo ním poverených osôb.

2. Svoje  správanie   na  verejnosti  podriaďujú   žiaci  školskému  poriadku a predovšetkým:

- nepoškodzujú žiaden majetok,

- úctivo sa správajú k starším a dospelým

4. Žiaci nenavštevujú podujatia, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

5. Nenavštevujú pohostinstvá, zábavne podniky a podniky s hazardnými hrami.

 

 

3. Povinnosti žiakov

Povinnosti týždenníkov

1. Na každý týždeň určí triedny učiteľ  2 týždenníkov, maximálne na dobu 1 týždňa.

2. Týždenníci dbajú na disciplínu a poriadok v triede. Dohliadajú, aby sa neporušovali ustanovenia školského poriadku. Dbajú na čistotu v triede a aby sa nepoškodzoval školský majetok. Pripravujú triedu na vyučovanie. Po odchode žiakov zo školy skontrolujú, či si žiaci niečo nezabudli. Cez prestávku utierajú tabuľu, starajú sa o čistotu triedy. Každé poškodenie školského zariadenia alebo stratu osobných vecí žiakov hlásia triednemu učiteľovi. Tak isto hlásia každý priestupok žiakov a zjavné porušovanie pracovnej disciplíny. Pomáhajú vyučujúcemu pri donášaní učebných pomôcok. Vetranie triedy je dovolené iba v prítomnosti učiteľa.

 

Pomer žiakov k školskému majetku

1. Každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi.

2. Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami a to v prítomnosti učiteľa počas hodiny.

3. Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety.

4. Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky  a školské potreby. Šetria ich a udržiavajú v čistote a poriadku.

5. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie bude riešené ako porušovanie školského poriadku a bude vymáhaná náhrada zavinenej škody.

 

4. Zdravotná starostlivosť

1. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.

2. V prípade, že žiak ochorie, zúčastní sa v sprievode aspoň jedného z rodičov vyšetrenia u lekára. Svoju neprítomnosť v škole z dôvodu ochorenia musí včas ospravedlniť /do 24 hod. je rodič povinný oznámiť triednemu učiteľovi telefonicky alebo osobne dôvod neprítomnosti, lekárske potvrdenie a predpokladaný nástup do školy/. Keď žiak nastúpi do školy, predloží písomné ospravedlnenie svojej neprítomnosti.

3. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu vzorovej čistoty v hygienických zariadeniach. Žiak musí byť v škole  vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Extrémne maľovanie nechtov, farbenie vlasov a líčenie sa je zakázané.

4. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.

5. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.

6. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.

7. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj  náznaky fyzického alebo psychického týrania a  zneužívania spolužiakov.

8. Pri prácach na pozemku a na hodinách TEV /TSV/ dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.

9. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie  a zdravie svojich spolužiakov.

 

5. Pochvaly a iné ocenenia

1) Pochvaly a ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin v zmysle zákona 245/2008 Z.z. § 58, ods.1 za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností a pod.

2) Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na pedagogickej rade.

3) Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pre kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.

4) V osobitne odôvodnených prípadoch najmä statočný čin, ktorým bol chránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.

5) Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka, môžu sa zverejniť ako príloha k vysvedčeniu.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie